Tidsplan


Startside
Udviklings-Årshjul
Tidsplan
Arkiv
Søg
Diskussioner
Kontaktoplysninger

Pædagogisk profil:
  • 15. april: Elementer og Pædagogiske profiler i version 1
  • 1. maj: do. i version 2

Link til arbejdsfordelingen

 

Erhvervskontakt og Internationalisering

  • version 1 15. april
  • version 2 - uge 19

 

Akkreditering:

Tidsplan pr. 29. marts 08

15. marts
1b        Beskrivelse af nuværende og mulige kommende erhvervsfunktioner og aftagere
1e        Læringsudbyttet set i forhold til niveaukrav som angivet i kvalifikationsrammen.
2a        Statistik/opgørelse over erhvervsfrekvens og videreuddannelse for uddannelsens dimittender
3a        Statistik/opgørelse over erhvervsfrekvens
3d        Tal for videreuddannelse
8a        Tal for ansatte og studenteroptag, samt samlet antal studerende på uddannelsen
15a        Formål og målsætninger for internationalisering (globalisering)
24b        Karakteropgørelser for de seneste 3 hold dimittender
 
 
1. april
1a        Beskrivelse af det forventede læringsudbytte, som fastsat i bekendtgørelse eller andet, og evt. lokale udmøntninger der faktisk fungerer som målsætninger eller referencepunkter for uddannelsen, og som studerende og dimittender kan orientere sig i forhold til 
1c        Læringsudbyttet set i forhold til relevans for profession/erhvervsliv og for videreuddannelse
8b        Konkrete prioriteringer og initiativer for at fremme et godt fag- og læringsmiljø
8c        Resultater af eventuelle undersøgelser og vurderinger af det faglige miljø
10a        Indhold som anført i fx studieordning og studieplan, med vægt på hvordan de forskellige fag og andre elementer spiller sammen og tilsammen fremmer realisering af det forventede læringsudbytte
10b        Fordeling af centrale fagområder og valgfrie elementer.
14a        Uddannelsens egne krav til fysiske faciliteter og materielle ressourcer
14b        Uddannelsens egen vurdering af fysiske faciliteter og materielle ressourcer
14c        De studerendes vurdering af fysiske faciliteter og materielle ressourcer (gennem fx resultater af studiemiljøundersøgelser eller anden form for evaluering).
15b        Opgørelse over tiltag, herunder arbejdet med at sikre mulighed for udveksling, samarbejdsaftaler og IAH-tiltag
15c        Opgørelse over mobilitet for studerende og undervisere (både ind og ud).
22a        Opgørelse over gennemførselstid, samt redegørelse for opgørelsesmetode
22b        Frafaldsstatistik, samt redegørelse for opgørelsesmetode
22c        Uddannelsens indsatser for at støtte gennemførsel og minimere unødigt frafald, herunder studie- og erhvervsvejledningens rolle
22d        Beskrivelse af hvordan uddannelsen sikrer sig viden om årsager til frafald, og hvordan denne viden kvalificerer indsatsen mod frafald
22e        Evt. ekstraordinære årsager til lav gennemførsel, viden om årsager og igangsatte indsatser.
 
 
 
15. april
2b        Uddybende kommentarer til dette
2c        Beskrivelse af hvordan dimittendernes vurderinger indhentes; samt opgørelse af resultaterne heraf i fht. vurderingen af relevans, aktualitet, evt. arbejdsmarkedssituation
3b        Uddybende kommentarer til hertil
3e        Evt. særlige omstændigheder som bør indgå i vurderingen.
8d        Opfølgning i forlængelse af resultater og vurderinger, eller evt. begrundet fravalg af opfølgning.
16a        Uddannelsens kvalitetsmål for internationaliseringselementerne (i det omfang dette er dækket i redegørelsen for formål og målsætninger for internationalisering eller andre steder, kan uddannelsen blot henvise hertil)
16b        Procedurer for sikring af uddannelsens internationalisering, herunder evt. krav til udenlandske samarbejdspartnere, uddannelseselementer mv.
16c        Eksempler på vurdering og opfølgning på kvalitetsmål, krav mv.
17a        Det overordnede kvalitetssikringssystem
17b        Evt. kvalitetshåndbog
17c        Ansvarsplacering
17d        Eksempler på kvalitetsmål, evalueringsresultater og opfølgning.
   
   
1. maj  - dvs. behandles på internat 28.+29. april
4a        Omfang, bredde og dybde i indhentning af viden, erfaringer og tendenser 
4b        Hvordan denne viden inddrages i undervisningen og kommer de studerende til gode (fx fælles principper eller konkrete eksempler med angivelse af udbredelse).
5a        Omfang, bredde og dybde i gennemførslen af forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivningsopgaver
5b        Hvordan erfaringer og resultater inddrages i undervisningen og kommer de studerende til gode (fx fælles principper eller konkrete eksempler med angivelse af udbredelse).
6a        Omfang, bredde og dybde i inddragelse af resultater fra national og international forskning, herunder samarbejder med forskningsinstitutioner mv.
6b        Hvordan resultater fra national og international forskning inddrages i undervisningen og kommer de studerende til gode (fx fælles principper eller konkrete eksempler med angivelse af udbredelse).
7a        Uddannelsens målsætninger for den samlede underviserstabs kompetencer og kvalifikationer, set i forhold til uddannelsens formål og niveau
7b        Uddannelsens indsats for løbende at sikre undervisergruppens forankring i praksis
7c        Uddannelsens indsats for at sikre og udvikle undervisergruppens kompetencer, herunder pædagogiske og didaktiske kompetencer
18a        System for evaluering af undervisningen, herunder kadence og procedurer for opfølgning
18b        Eksempler på anvendte evalueringsmetoder, evalueringsresultater og opfølgning.
24a        Uddannelsens overordnede vurdering af dimittendernes læringsudbytte
24c        Dimittendernes og evt. aftagernes vurdering af realisering af læringsudbytte.
 
 
 
7. maj
23a        Hvordan læringsudbyttet på relevant måde afprøves gennem de anvendte eksamensformer og evt. specifikke bedømmelseskriteriet, samlet set og/eller i delelementer
23b        Censorsamarbejde, eksempler på censorudtalelser og opfølgning herpå.
2d        Beskrivelse af hvordan aftagernes vurderinger indhentes; samt opgørelse af resultaterne heraf i fht. vurderingen af relevans, aktualitet, evt. arbejdsmarkedssituation
2e        Opfølgning i forlængelse af den indhentede viden, eller for evt. (begrundet) fravalg af opfølgning.
3c        Bredden i aftagerfeltet (fx omfang og typer af væsentligste aftagere af uddannelsens dimittender)
7d        Udfyld skema om hver enkelt undervisers baggrund og ansættelsesforhold i bilag 1.
13a Uddannelsen bedes redegøre for og dokumentere de (væsentligste) anvendte undervisnings- og arbejdsformer sat i forhold til det relevante læringsudbytte, og hvordan uddannelsen udvikler eller afprøver undervisnings- og arbejdsformer. 

 

 

 side indeholder en liste over et planlagte projektbegivenheder, nøglemilepæle og


Startside | Udviklings-Årshjul | Tidsplan | Arkiv | Søg | Diskussioner | Kontaktoplysninger

 Copyright eller andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder indsættes her.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette Websted, skal du kontakte [ProjektE-mail].
Sidst opdateret: 08. august 2008.