Studieordningen

4.1 Obligatorisk uddannelseselement: Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden

Mål for Systemudvikling og Virksomhed

Viden (systemudvikling)
Den studerende har viden om

 1. eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden
 2. kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning

Viden (virksomheden)
Den studerende har viden om

 1. hvordan it kan forbedre forretningsprocesser og udvikle forretningen
 2. gængse systemer i virksomheden herunder organisatoriske begreber
 3. rationalet for it-investeringer
 4. it-sikkerhed

Færdigheder (systemudvikling)
Den studerende kan

 1. modellere og designe it-systemer
 2. anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
 3. dokumentere og formidle produkt og proces – herunder sikre sporbarhed
 4. kvalitetssikre produkt og proces
 5. anvende hensigtsmæssige designmønstre
 6. inddrage brugere
 7. designe brugergrænseflader

Færdigheder (virksomheden)
Den studerende kan

 1. analysere og modellere forretningsprocesser
 2. deltage i projektarbejde
 3. anvende innovative metoder med fokus på projektarbejde i praksisnære udviklingsprojekter
 4. kommunikere og formidle både internt og eksternt
 5. deltage i it-implementering og forandringsledelse

Kompetencer (systemudvikling)
Den studerende kan

 1. indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
 2. reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis

Kompetencer (virksomheden)
Den studerende kan

 1. deltage i og se sammenhængen mellem design af forretningsprocesser og design af it-systemer
 2. samarbejde med repræsentanter for brugerorganisationen og udviklingsorganisation på baggrund af forretningsforståelse
 3. tilegne sig viden om ny teknologi i et forretningsmæssigt perspektiv